Přesné vymezení, co se chápe pod pojmem provozovna, vymezuje živnostenský zákon. Obsahuje informaci, že provozovna je prostor, v němž se provozuje živnost. Jako provozovna se označuje také například automat nebo podobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb a mobilní prodejna.

Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozovna je následně zapsána do živnostenského rejstříku. Musí být řádně označena (jméno, název nebo jméno a příjmení, IČO). Prostory musí odpovídat například stavebnímu zákonu. Každá provozovna má osobu, která je odpovědná za její činnost provoz.

Živnostenský zákon stanovil povinnost označení provozovny, musí být zvenčí trvale a viditelně označena:

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • identifikačním číslem

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování