Daňové přiznání

Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vždy k

Co je to provozovna?

Přesné vymezení, co se chápe pod pojmem provozovna, vymezuje živnostenský zákon. Obsahuje informaci, že provozovna je prostor, v němž se provozuje živnost. Jako provozovna se označuje také například automat nebo podobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb a mobilní prodejna. Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozovna je následně zapsána do živnostenského rejstříku. Musí být řádně

Podnikatelský plán

Dokument, který popisuje základní myšlenku vaší firmy, dlouhodobý cíl a cestu jak jej dosáhnout. Neopomíjí podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Při jeho studii se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Podnikatelský plán by měl obsahovat: cíle podnikatele financování rizikové faktory silné a slabé stránky konkurence

Živnostenský list

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti zvážíme, zda k činnosti, kterou budeme provozovat, vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění. Pokud budeme například hudebníky, autory článků do novin, daňovými poradci nebo znalci, živnostenské oprávnění nepotřebujeme. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění.