Co je to Outsourcing?

Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti, který se specializuje na příslušnou činnost. Jedná se tedy o druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními firmou, ale na základě smlouvy (subdodavatelsky). Jako příklad uvedeme služby jako úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů. Outsourcing se považuje za

Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 3 členy. Firma obsahuje označení „družstvo“. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů,

Akciová společnost – a.s.

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Valná hromada je schopna

Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je v současné době nejrozšířenější formou obchodní společnosti, kde za její dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol.

Komanditní společnost – k.s.

Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (tzv. „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (tzv. „komplementář“). Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Podíly komanditistů se určují

Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

Společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“ Vzájemné právní poměry společníků